תנאי שימוש במערכת טיפולוג (“המערכת”)

טיפולוג הינה מערכת ניהול אינטרנטית המאפשרת לנהל בצורה מאובטחת, מסודרת, ידידותית ויעילה מגוון רחב של פונקציות הקשורות באופן שוטף לעבודתם של כלל בעלי המקצוע בתחום הטיפול והמטופלים שלהם. פונקציות כגון ניהול פרטי המטופלים, ניהול היסטוריית טיפולים, ניהול תשלומים, ניהול יומן טיפולים ממוחשב, ניהול גורמי חוץ ועוד. טיפולוג מתאימה לכל סוגי בעלי המקצוע העוסקים בטיפול באופן פרטי, בתי ספר למטפלים, מרכזי טיפול, ארגוני מטפלים, מוסדות ועמותות. בזכות היותה מערכת לניהול ותיעוד אישי של קשר מטפל-מטופל, ובזכות תמיכתה בתבניות תיעוד טיפולים מותאמות אישית, מתאימה המערכת לכל ישות טיפולית.
בנוסף, מציעה המערכת למרכזי מטפלים, ארגונים ומוסדות טיפול, מגוון אפשרויות התורמות בצורה משמעותית להתייעלות הארגון, שיפור מקצועיות המטפל ושדרוג יכולת המעקב והשליטה. למידע מלא אודות המערכת, מאפייניה ויתרונותיה ניתן לעיין באתר www.tipulog.co.il.

1. לתשומת לבך
1.1. התנאים המפורטים מטה (“התנאים” ו/או “ההסכם”) יחולו על השימוש במערכת ועל יחסיך עם חברת קליניקליקס בע”מ, ח.פ. 514927938 (“החברה”), שהינה בעלת זכויות ההפצה של המערכת.
1.2. עליך לקרוא תנאים אלו בעיון רב לפני הרשמה למערכת ושימוש בה. על ידי סימון התיבה במסגרת תהליך ההרשמה הנך מאשר כי קראת את תנאים אלו, הבנת אותם ואתה מתחייב לפעול על פיהם. ללא סימון התיבה ואישור תנאי השימוש כאמור לא יורשה המשתמש להשתמש במערכת. אם אינך מסכים לתנאים, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש במערכת לכל מטרה שהיא.
1.3. במסגרת הסכם זה “משתמש” – כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו (או מי מטעמם, לרבות אך מבלי לגרוע, נציגים ו/או עובדים ו/או נותני שירותים מטעם). “החברה” – לרבות מנהליה, עובדיה, בעלי מניותיה וכל מי מטעמה. כל האמור בהסכם זה בלשון זכר – אף נקבה במשמע. כל האמור בהסכם זה בלשון יחיד – אף רבים במשמע.

2. רשות שימוש קצה במערכת
2.1. בכפוף לביצוע כל התחייבויותיך ותשלום התמורה עבור המערכת במלואה ובמועדה, מעניקה לך החברה רשות שימוש קצה זמנית לתקופת המנוי, אישית ובלתי ניתנת להעברה במערכת, והכל בכפוף לתנאים ולהגבלות המפורטים להלן.
2.2. האמור בסעיף ‎2.1 ובתנאי השימוש המפורטים להלן יחולו, בהתאמות הנדרשות, גם אם הנך משתמש יחיד במערכת אשר קיבל את רשות השימוש מטעם חברה ו/או תאגיד ו/או שותפות ו/או בית עסק ו/או כל גוף או ישות אחרים (בין אם המדובר ברישיון יחיד ובין אם ברישיון קבוצתי), כמו-כן, במידה וישנם תנאי שימוש ו/או הגבלות שנוספו על האמור בתנאים אלו או יצרו בהם שינוי כתוצאה מהסכם ייחודי בין החברה לבין גוף מסוים ו/או אדם מסוים, חלה על הגוף המסוים ו/או האדם המסוים האמורים החובה ליידע את המשתמשים מטעמם בדבר תנאי השימוש שנוספו ו/או שונו.

3. הרישום למערכת
3.1. השימוש במערכת מותנה בהשלמה של תהליך ההרשמה. כדי שההרשמה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת פרטים מלאים ונכונים.
3.2. אימות דו-שלבי: אימות דו-שלבי נועד להוסיף שכבת אבטחה נוספת לחשבון שלך ולצורך כך עושה שימוש בשני גורמי זהות: הסיסמה שלך ושיטת התקשרות. עם כניסה לחשבונך באמצעות הסיסמה יישלח קוד לאמצעי התקשרות שיוגדר על ידך. כך, אדם אחר לא יוכל להיכנס לחשבונך ללא גישה לאמצעי ההתקשרות שלך. בכדי שתוכל לגשת לחשבון שלך ללא הפרעות, אנא ודא שסיפקת במהלך ההרשמה למערכת שיטת התקשרות זמינה. לשם הגנה על המידע שלך, הנך מתבקש לבחור בסיסמה מורכבת, לעדכן את הסיסמה בתדירות גבוהה ולאשר מחדש את אמצעי ההתקשרות שלך (באפשרותך לבצע עדכון בתוך כל 7 או 21 ימים).
3.3. מנהל אדמיניסטרטיבי: בעת רישום כמשתמש ארגוני, מבצע הרישום מטעם הארגון, והוא בלבד, ישמש כמנהל אדמיניסטרטיבי ויהיה בעל ההרשאות המיוחדות. במקרה של החלפת מנהל אדמיניסטרטיבי, באחריות הארגון לוודא ולגרום לכך כי המנהל המוחלף חדל להיות בעל גישה למערכת וכי ההרשאות המיוחדות הועברו למנהל מחליף.

4. תשלומים
4.1. לצורך שימוש במערכת יהיה עליך לשלם את התעריפים שיופיעו באתר המערכת מעת לעת. החברה זכאית לקבוע תעריף שונה לתקופת מנוי שונה, לקבוע תעריפים נפרדים לשירותים נפרדים ולעדכן את התעריפים מעת לעת. התעריפים הינם עבור שימוש אישי ולא מסחרי למשתמש יחיד ואין בהם לאפשר שימוש משותף או לאפשר לצדדים שלישים להשתמש במערכת, בתמורה או שלא בתמורה.
4.2. כל תשלום שעליך לשלם לפי תנאים אלו ישולם בצירוף מע”מ כדין.
4.3. במקרה של תשלום באמצעות כרטיס אשראי, השימוש במערכת כפוף לאישור אמצעי התשלום ע”י חברת כרטיסי האשראי ו/או חברת הסליקה.
4.4. מאחר שרשות השימוש הינה זמנית לתקופה שעבורה תשלם את דמי השימוש, אי-תשלום עבור תקופה עוקבת יגרור את הפסקת השימוש במערכת באופן אוטומטי.

5. מדיניות הגנה על פרטיות
5.1. המערכת רשומה בפנקס מאגרי המידע במשרד המשפטים בהתאם לפרק ב’ בחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, מאגר מספר 700029970. בעת שימוש במערכת נאסף ונשמר במאגר המידע של החברה מידע משני סוגים עיקריים: האחד, מידע המוזן על ידי המשתמש, ובכלל זה פרטים אישיים של המשתמש (לרבות שם, כתובת ופרטי כרטיס אשראי) ופרטים המוזנים למערכת אודות מטופלים וטיפולים; והאחר, מידע סטטיסטי אשר נוגע לשימושים במערכת ואינו מזהה את המשתמש אישית.
5.2. שימוש במידע: החברה לא תעשה כל שימוש ללא הרשאתך במידע שיוזן על ידך למערכת. לחברה מדיניות פרטיות מחמירה אשר לפיה המידע (או חלקו) לא ייחשף בפני עובדי החברה ו/או גורמים מטעמה אלא באופן מוגבל ובמקרים מיוחדים שבהם הדבר חיוני לתפעול המערכת, כגון צרכי אבטחה, גיבוי, תחזוקה ומתן תמיכה טכנית. השימוש במידע הנוגע לשימושים במערכת ייעשה בעילום שם, בכפוף להוראות כל דין, לניתוח סטטיסטי (כגון לצורכי בחינת מספר מבקרים במערכת, פילוח הרגלי קניה, פילוח גנרי וכיו”ב) במטרה לשפר את פעילות המערכת והשירותים המוצעים בה.
5.3. מסירת מידע לצדדים שלישיים: החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך המערכת אלא במקרים המפורטים להלן: (א) מידע האשראי שלך יועבר לחברת האשראי ו/או חברת סליקה לשם קבלת אישור והשלמת הרכישה; (ב) אם תרכוש באמצעות המערכת מוצר או שירות מצדדים שלישיים (כגון שירות הפקת חשבוניות או שירות סליקה), יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם ההרשמה לשירות, השלמת תהליך הרכישה והשימוש בשירות; (ג) אם תבצע במערכת פעולות שבניגוד לדין; (ד) אם ינתן צו שיפוטי, מינהלי או אחר ע”י רשות מוסמכת המורה לחברה למסור פרטים או מידע; (ה) אם החברה תמכור או תעביר את פעילותה–וכן במקרה שתתמזג או תמזג את פעילותה עם גוף אחר, ובלבד שהתאגיד הנעבר יקבל על עצמו כלפיך את כל הוראות מדיניות פרטיות זו.
5.4. “עוגיות”: אתר החברה משתמש ב”עוגיות” (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר ובמערכת, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר והמערכת להעדפות אישיות של משתמש ולצורכי אבטחת מידע. בדפי העזרה של דפדפנים שונים תוכל למצוא מידע בדבר האפשרות לחסום “עוגיות”.
5.5. דיוור ישיר: הרשמה למערכת מהווה הסכמה מצדך על פי דין לקבלת דיוור ישיר מהחברה, ובכלל זה מידע הנוגע לשימוש במערכת, תפעול המערכת, תחזוקה ושירותי תמיכה, עדכונים, שירותים משלימים ומידע שיווקי.
5.6. זכות לעיין במידע: על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981, המשתמש במערכת זכאי לעיין במידע שלו המוחזק במאגר מידע. משתמש במערכת שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. פנייה כזאת יש להפנות במייל לכתובת info@tipulog.co.il, או בדואר לכתובת קליניקליקס בע”מ, דרויאנוב 5, תל אביב.
5.7. שינויים במדיניות הפרטיות: בכל מקרה בו יבוצעו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תשלח אליך הודעה במייל לכתובת שמסרת בעת ההרשמה.

6. מגבלות על רשות שימוש הקצה במערכת
6.1. כשרות להשתמש במערכת: השימוש במערכת כפוף לתנאים המצטברים הבאים: (א) המשתמש בגיר וכשיר לבצע פעולות משפטיות; (ב) המשתמש בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד ורשום כדין בישראל; (ג) ככל שההרשמה נעשית מטעם תאגיד, המבצע קיבל את כל האישורים הנדרשים מהתאגיד לצורך ביצועה; (ד) המשתמש בעל אמצעי תשלום תקף שאושר ע”י החברה וחברת כרטיסי האשראי שלה; (ה) המשתמש סיפק אמצעי התקשרות תקפים ופעילים (לרבות כתובת תיבת דוא”ל ומספר טלפון נייד).
החברה רשאית , לפי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע ממשתמש להירשם או להשתמש במערכת בכל מקרה שבו יתעורר חששה כי ביצע עבר על הוראות הדין ו/או הפר את תנאי השימוש ו/או מסר פרטים שגויים ו/או ביצע מעשה או מחדל העלול לפגוע בחברה או מי מטעמה, במערכת או בצדדים שלישים. אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת השימוש, כאמור לעיל, כדי להטיל על החברה אחריות כלשהי ו/או כדי לגרוע מחובתו של המשתמש לנהוג בכל עת בהתאם לתנאים.
6.2. שימוש אישי בלבד: השימוש שיבוצע על ידך המערכת יהא אישי ויחידני. בנוסף, חל איסור לעשות ברישיון שימוש אחד על ידי מספר משתמשים (במקרה של לקוח ארגוני, יש להקצות רישיון שימוש נפרד לכל מטפל ומטפל).
6.3. קניין רוחני ובעלות בזכויות: המערכת וכל הזכויות בה הן בבעלות החברה ומוגנות על ידי חוקים ואמנות בינלאומיות. המבנה, הארגון והקוד של המערכת הם סודות מסחריים ומידע סודי מוגנים של החברה. החברה הינה ותישאר הבעלים הבלעדית של מלוא הזכויות במערכת, לרבות בשמות “טיפולוג” ו”קליניקליקס” ובכל שם, שם מסחרי לוגו, סמל או סימן מסחרי שבהם ייעשה שימוש במערכת, בפטנטים ובמדגמים של המערכת, בין רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת המערכת ובהענקת השירותים, בעיצוב המערכת, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתה, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר (“המידע”).
הנך מתחייב שלא להפיץ, למכור מחדש, לתת רישיון משנה, להשכיר, להחכיר או להשאיל את המערכת (או כל חלק ממנה) ו/או את רשות שימוש הקצה בה ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב מהחברה. בנוסף, הנך מתחייב שלא לבצע ו/או לסייע לצד שלישי לבצע שינוי, תרגום, שכפול, העתקה או העברה של המערכת (או כל חלק ממנה) ו/או רשות השימוש בה, או להעתיק את המערכת, שלא לבצע ו/או לסייע לצד שלישי לבצע הנדסה חוזרת (Reverse Engineering), הידור חוזר (Decompilation) או פירוק (Disassembly) ו/או בכל אופן אחר לנסות לגלות את קוד המקור של המערכת, לשנותו או ליצור עבודות נגזרות אשר מבוססות על המערכת. הנך מתחייב שלא לרשום או לתבוע זכויות כלשהן על המערכת ו/או קוד המקור של המערכת, כולם או מקצתם, ו/או על עבודות אשר נגזרות מהם.
6.4. שימוש על פי דין: הנך מתחייב להשתמש במערכת אך ורק בהתאם לכל החוקים החלים, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, החוקים הקשורים לזכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני אחרות. חל איסור מוחלט להשתמש במערכת באופן המהווה הפרה של כל הוראת דין.
6.5. הנך מתחייב כי שיגור דברי פרסומת ו/או כל פנייה אחרת לצד שלישי ו/או ללקוחותיך באמצעות המערכת ייעשה בכפוף להוראות כל דין ולהוראותיו של חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס’ 40), התשס”ח – 2008 (להלן: “חוק התקשורת”), לרבות קבלת אישורו בכתב של הנמען. מובהר בזאת כי החברה אינה אחראית לגבי תוכן הודעות כאמור שנשלחו לצד ג’ כלשהו, ולחברה, מפעילי המערכת וכל גורם הקשור עימם, לא תהא כל חבות או אחריות מכל סוג ואופן בקשר לעניין זה. יובהר כי במידה ותגרם לחברה הוצאה כספית כלשהי כתוצאה מהפרת התחייבות זו ע”י המשתמש, בין אם נעשתה במכוון ובין אם שאינה במכוון, תהא זכאית החברה לקבלת שיפוי ממך בגובה ההוצאות הכספיות שנגרמו לה.
6.6. הפרה של אחת או יותר מהתחייבויותיך בסעיף ‎6 זה לעיל תהווה הפרה יסודית של זכויותיה של החברה במערכת ושל הסכם זה ויביא לפקיעה מידית של ההרשאה לשימוש במערכת. במקרה של הפרה כאמור הנך מסכים בזה באופן בלתי חוזר כי יינתן לטובת החברה כל סעד חוקי לשם מניעת ההפרה, לרבות צו מניעה זמני וקבוע, והגנה על זכויותיה.

7. תקופת ההסכם וביטול
7.1. הסכם זה יחול בכל התקופה שבה ייעשה על ידך שימוש במערכת. תוכל להביא הסכם זה לסיום בכל עת על-ידי מסירת הודעה לחברה בדואר רשום 30 יום מראש. רשות שימוש הקצה שלך תתבטל ותפקע באופן אוטומטי ומידי, ללא צורך במסירת הודעה מוקדמת על ידי החברה, בתום תקופת הניסיון ו/או בתום התקופה שעבורה רכשת בפועל רשות שימוש במערכת ו/או במקרה שבו תפר אחת או יותר מהוראות הסכם זה. מיד עם ביטול ההסכם תפסיק לבצע שימוש כלשהו במערכת.
7.2. צרכן הרוכש מוצר או שירות בעסקת מכר מרחוק רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981, והתקנות שהותקנו על פיו. במקרים המנויים בסעיף 14 ג(ד) לחוק הגנת הצרכן לא ניתן לבטל את העסקה כאמור (לנוסח המלא של החוק ראה את אתר משרד התעשייה והמסחר).
7.3. לפני פקיעת רשיון השימוש במערכת עליך לגבות את המידע שהזנת למערכת ולהוריד אותו למחשבך. החברה שומרת לעצמה את הזכות למחוק, לפי שיקול דעתה, את המידע האגור במערכת כעבור 60 יום מפקיעת רשיון השימוש.

8. אבטחת מידע והגבלת אחריות
8.1. החברה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בין אמצעי האבטחה נכללים: הגנת תקשורת הנתונים בפרוטוקול מסוג SSL, עדכון שרתים קבוע כנגד פרצות אבטחה ידועות, חוות שרתים (ממוקמת בישראל) הכוללת Firewall מתקדם, אבטחה פיזית וגיבויי חשמל וכיוצא באילו אמצעי אבטחה (למידע מלא על אבטחת המידע והנתונים במערכת יש לעיין בעמוד הייעודי באתר טיפולוג, המתעדכן מעת לעת ומופיע בקישור: אבטחת-מידעhttps://www.tipulog.co.il/). המערכות והנהלים שהחברה מיישמת מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אך אינם מעניקים בטחון מוחלט ואין באפשרותם למנוע כל ניסיון גישה בלתי-מורשית. בהתאם לכך, כתנאי לשימוש במערכת הנך מצהיר, מאשר ומתחייב כי:
8.1.1. השימוש במערכת ניתן לך כמות שהיא (“as-is”), על כל מגבלותיה ופגמיה (ככל שישנם), על בסיס זמינות, על אחריותך האישית והבלעדית.
8.1.2. החברה וכל מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות או חבות במקרה של גישה בלתי-מורשית למידע האגור במערכת. בעצם השימוש במערכת הנך מאשר כי אתה מודע היטב למגבלות, לפגִיעוּת ולסיכונים של רשת האינטרנט ולקיומן של פרצות אבטחה בה וכי השימוש במערכת אינו מיועד או מותאם לנסיבות שבהן תקלה, טעות או פגם במערכת עלולים לגרום בפועל לנזק לגוף, נזק לרכוש, נזק ממוני ו/או נזק לא ממוני.
8.1.3. החברה (לרבות כל מי מטעמה או במקומה) אינה נותנת כל מצג או אחריות, במפורש או במשתמע בקשר למערכת (או כל חלק ממנה) ו/או כל שינוי ופיתוח עתידי שלה, לרבות בקשר עם סחירותם או התאמתם לצורך או שימוש מסוימים שלך. החברה (לרבות כל מי מטעמה או במקומה) אינה מתחייבת או ערבה לכך שהשימוש במערכת לא יופרע על ידי צדדים שלישיים, כי הפונקציות הכלולות במערכת יעמדו בכל דרישותיך או כי פעולת המערכת תהיה רציפה וחפה מכל טעות או שגיאה, לרבות תקינותה של המערכת לשליחת מסרונים (SMS) למשתמשי קצה וכל תקלה הנובעת משימוש במערכת זו ו/או הנובע משימוש במערכת מכל סוג ואופן.
8.1.4. בהרשמתך למערכת הנך מתחייב לגבות את המידע המוזן למערכת באופן קבוע ושוטף ולכל הפחות אחת לשבוע. החברה לא תישא בכל אחריות או חבות לכל נזק שייגרם בשל אובדן נתונים והנך מוותר בזה על כל תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה או במקומה הקשורה לאובדן נתונים.
8.1.5. בהרשמתך למערכת הנך מתחייב לנקוט בכל האמצעים הנדרשים לשם שמירה על סודיותו של המידע האגור במערכת, כולל שמירה על סודיות פרטי הגישה למערכת כגון שם המשתמש והסיסמא הניתנים לך וכיוצא באלו, ולוודא שאף גורם שאינו מורשה לצפייה במידע ו/או שאינו מורשה להשתמש במערכת בהתאם לתנאי השימוש המפורטים במסמך זה – לא יהיה בעל גישה לצפייה ו/או שימוש מכל סוג שהוא במערכת ו/או שימוש ו/או פרסום הנתונים האגורים בה ו/או הנתונים המגובים בהתקני האחסון המצויים ברשותך. יובהר בזאת שהחברה לא תחוב ולא תהיה אחראית כלפיך או כלפי צדדים שלישיים בכל מקרה של שימוש ו/או צפייה בנתונים ע”י גורמים שאינם מורשים כאמור בפסקאות תנאי השימוש במסמך זה.
8.1.6. הנך מתחייב לרכוש ולהחזיק על חשבונך חומרה, תוכנות, תשתית ושירותי אינטרנט הדרושים ומתאימים לשם שימוש במערכת. החברה (לרבות כל מי מטעמה או במקומה) לא תישא בכל אחריות לציוד אישי של המשתמש, רשת האינטרנט ו/או רשתות תקשורת.
8.1.7. החברה (לרבות כל מי מטעמה או במקומה) לא תישא בכל אחריות לכל נזק, לרבות נזק ישיר, נזק לגוף, נזק תוצאתי, נזק מיוחד, נזק עקיף ו/או נזק אקראי, שייגרם עקב השימוש במערכת, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה (אך לא רק) אובדן הכנסות, רווחים, מכירות או מידע כלשהם, עלויות רכש של מוצרים או שירותים חליפיים, הפרעה או הפסקה עסקית ו/או כל הפסד או נזק עסקי ומסחרי אחר הנובע או קשור לשימוש במערכת על ידי הלקוח בכל עילת תביעה שהיא (חוזית, נזיקית או אחרת), והכל גם במקרה שבו החברה הוזהרה בדבר האפשרות כי עלול להיגרם נזק מסוג זה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל נסיבות שהן האחריות הכוללת של החברה כלפיך לכל נזקיך לא תעלה על המחיר ששולם על ידך לחברה בפועל בקשר למערכת.
8.2. השימוש במערכת והמידע הכלול בה אינם בגדר מתן ייעוץ או חוות דעת מקצועית ואינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי.
8.3. הגלישה והשימוש במערכת הותאמו ונבדקו בדפדפן גוגל כרום העדכני נכון למועד פרסום תנאי שימוש אלו. יובהר שעל המשתמש חלה האחריות לוודא את תקינותם ואבטחתם של הדפדפנים המותקנים במחשב הקצה באמצעותו ישתמש במערכת, כמו-גם מאפיינים, תאימות והגדרות אבטחת המידע של הדפדפן שבשימושו ולחברה לא תהיה כל אחריות על נזק מכל סוג העלול להיגרם למשתמש במערכת באמצעות דפדפנים אלו (כולל כל עדכון ו/או שדרוג ו/או שינוי גירסא ומאפיינים העלולים לחול בעתיד על דפדפנים אלו, לרבות אך מבלי לגרוע, מצבים בהם גם גרסאות הדפדפנים האמורות לעיל לא תוכלנה לתמוך עוד במערכת) ו/או כל תוכנה בעלת גישה לרשת האינטרנט דרכה ניגש המשתמש למערכת.
8.4. בעת השימוש במערכת באמצעות התקנים ניידים, כגון מחשבי לוח (‘Tablets’) וטלפונים חכמים (‘Smartphones’), החברה תשתדל להעניק תמיכה, אך אינה יכולה להתחייב על שימוש תקין ו/או לשאת באחריות לכל סוג של נזק שייגרם כתוצאה משימוש במערכת באמצעות התקנים ניידים.
8.5. החברה אינה מתחייבת לספק חומר ספרותי (תיעוד) של המערכת (או כל חלק ממנה) ו/או של כל פיתוח ושינוי עתידי.
8.6. החברה תהיה זכאית לשנות, לפתח ולעדכן את המערכת ואופציות ומודולים הכלולים בה ולהתיר (או לא להתיר) שימוש בפיתוחים, שינויים, עדכונים ושדרוגים של המערכת, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. לא תהא לך כל זכות או עילת תביעה כנגד החברה בקשר לשינויים כאמור.

9. התחברות לשירותים של צדדים שלישים
9.1. החברה עשויה לאפשר למשתמש, מעת לעת, ולפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, להתחבר באמצעות המערכת לשירותים המצויים בבעלות, ניהול והפעלה של צדדים שלישים, כגון, שירותי סנכרון יומנים, הפקת חשבוניות, סליקה, משלוח מסרונים ועוד.
9.2. מבלי לגרוע משאר האמור בתנאי שימוש אלה, מובהר ומודגש כי החברה אינה בעלת שירותים של צדדים שלישים, היא אינה מפעילה או מנהלת את השירותים של צדדים שלישים והיא אינה צד להתקשרות הישירה בין המשתמש לבין הצדדים השלישים. החברה מאפשרת למשתמש גישה לשירותים אלו כמות-שהם ללא כל מצג, הבטחה או התחייבות, היא אינה מתחייבת כי השימוש בשירותים אלו יהיה רציף וללא הפרעות או תקלות, והיא לא תישא בכל אחריות או חבות לכל הוצאה, הפסד או נזק שייגרמו למשתמש כתוצאה מהשימוש בשירותים של צדדים שלישים.
9.3. במקרה שתבקש לרכוש שירות מצד שלישי או להתחבר באמצעות המערכת לשירות של צד שלישי, החברה תהיה רשאית להעביר לצד השלישי את המידע הדרוש להם לשם ההרשמה לשירות, השלמת תהליך הרכישה והשימוש בשירות.
9.4. תנאי האחריות של הצדדים השלישים יהיו בהתאם לנוסח העדכני המפורסם על ידם באתר שלהם.

10. שינוי תנאי השימוש
10.1. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאים אלו מעת לעת ללא הודעה מוקדמת. כל שינוי של תנאים אלו יחול על השימוש בתוכנה החל ממועד השינוי. תנאים אלו יחולו גם על עדכון של המערכת, אלא אם כן יצורף לעדכון הסכם נפרד (ובמקרה כזה יחולו על השימוש בעדכון תנאיו של ההסכם הנפרד). על כן, מוטל עליך לבדוק את נוסחם העדכני של תנאים אלו לפני כל שימוש במערכת.
10.2. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את התנאים, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התנאים לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, יגברו הוראות התנאים והן אשר תקבענה.
10.3. יובהר כי השימוש בשירות שליחת המסרונים (SMS) הינו על בסיס רכישת חבילות כמותיות ובהיקפים שונים בהתאם למאפייני החבילות המוצעות ומחיריהן כפי שיפורסם על ידי החברה ו/או מי מטעמה וכפי שיעודכן מעת לעת. מחירי החבילות הינם מחירים כוללים וקבועים והרכישה היא על בסיס רכישה וחיוב מראש של החבילה לפי בחירת המשתמש והיא אינה ניתנת לפיצול ו/או לתמחור נפרד ויובהר כי לא יינתנו החזרים עבור ניצול חלקי של החבילה שנרכשה.

11. הסכם כולל
11.1. ההסכם מבטא, ממצה ומכיל את כל ההסכמות בין הצדדים ומבטל כל מצג, הסכם, הצעה והתחייבות קודמים (בכתב או בעל-פה) שלא נכללו בו במפורש. כל שינוי של ההסכם או וויתור של צד לו על זכות, יהיו חסרי תוקף אלא אם ייעשו בכתב וייחתמו על ידי הצדדים. הימנעות או שיהוי של החברה ממימוש כל זכות אחרת העומדת לה לפי ההסכם לא תיחשב כוויתור מצידה ולא תמנע ממנה כל פעולה למימוש זכויותיה, או חלקן.

12. הדין החל וסמכות שיפוט
12.1. על תנאים אלו יחולו דיני מדינת ישראל. כל תביעה הנוגעת לתנאים אלו או נובעת מהם תוגש לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב, אשר יהיה בעל סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית.
12.2. בעצם ההרשמה למערכת והשימוש בה הנך מתחייב כי לא תגיש ולא תסייע לצד שלישי להגיש כנגד החברה תובענה ייצוגית וכי כל מחלוקת בינך לבין החברה תתברר בתובענה אישית בלבד.

13. הודעות
13.1. כל הודעה על פי הסכם זה תימסר לחברה בדואר רשום לכתובת: קליניקליקס בע”מ, רח’ יעבץ 3, תל אביב.

עודכן ביום 21 לחודש נובמבר 2017