תנאי-שימוש-במערכת

תנאי שימוש בתוכנת טיפולוג

1. הקדמה
1.1. התנאים המפורטים מטה ("התנאים" ו/או "ההסכם") הם התנאים המחייבים שיחולו על השימוש בתוכנה טיפולוג ("התוכנה") ועל יחסיך עם חברת קליניקליקס בע"מ, ח.פ. 514927938 ("החברה"), שהינה בעלת הזכויות בתוכנה.
1.2. עליך לקרוא תנאים אלו בעיון רב לפני הרשמה לתוכנה ושימוש בה. על ידי סימון התיבה במסגרת תהליך ההרשמה הנך מאשר כי קראת את תנאים אלו, הבנת אותם ואתה מתחייב לפעול על פיהם. ללא סימון התיבה ואישור תנאי השימוש כאמור לא ניתן להשתמש בתוכנה. אם אינך מסכים לתנאים, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש בתוכנה לכל מטרה שהיא.
1.3. במסגרת הסכם זה "משתמש" – כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו (או מי מטעמם, לרבות אך מבלי לגרוע, נציגים ו/או עובדים ו/או נותני שירותים מטעם). "החברה" – לרבות מנהליה, עובדיה, בעלי מניותיה וכל מי מטעמה. כל האמור בהסכם זה בלשון זכר – אף נקבה במשמע. כל האמור בהסכם זה בלשון יחיד – אף רבים במשמע.

2. רשות שימוש קצה בתוכנה
2.1. בכפוף לאמור בתנאי שימוש אלו, ובפרט תשלום דמי השימוש, מעניקה לך החברה רשות שימוש קצה אישית בתוכנה.
2.2. האמור בסעיף ‎2.1 ובתנאי השימוש המפורטים להלן יחולו, בהתאמות הנדרשות, גם אם הנך משתמש יחיד בתוכנה אשר קיבל את רשות השימוש מטעם חברה ו/או תאגיד ו/או שותפות ו/או בית עסק ו/או כל גוף או ישות אחרים (בין אם המדובר ברישיון יחיד ובין אם ברישיון קבוצתי). כמו-כן, במידה וישנם תנאי שימוש ו/או הגבלות שנוספו על האמור בתנאים אלו או יצרו בהם שינוי כתוצאה מהסכם ייחודי בין החברה לבין גוף מסוים ו/או אדם מסוים, חלה על הגוף המסוים ו/או האדם המסוים האמורים החובה ליידע את המשתמשים מטעמם בדבר תנאי השימוש שנוספו ו/או שונו.

3. השימוש בתוכנה
3.1. השימוש בתוכנה מותנה בהשלמה של תהליך ההרשמה. כדי שההרשמה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת פרטים מלאים ונכונים.
3.2. אימות דו-שלבי: אימות דו-שלבי נועד להוסיף שכבת אבטחה נוספת לחשבון שלך ולצורך כך עושה שימוש בשני גורמי זהות: סיסמה ושיטת התקשרות. עם כניסה לחשבון באמצעות הסיסמה יישלח קוד לאמצעי התקשרות שיוגדר על ידך. בכדי שתוכל לגשת לחשבון שלך ללא הפרעות, אנא ודא שסיפקת במהלך ההרשמה לתוכנה שיטת התקשרות זמינה. לשם הגנה על המידע שלך, הנך מתבקש לבחור בסיסמה מורכבת, לעדכן את הסיסמה באופן תדיר ולאשר מחדש את אמצעי ההתקשרות שלך (באפשרותך לבצע עדכון בתוך כל 7 או 21 ימים).
3.3. מנהל אדמיניסטרטיבי: בעת רישום כמשתמש ארגוני, מבצע הרישום מטעם הארגון, והוא בלבד, ישמש כמנהל אדמיניסטרטיבי ויהיה בעל ההרשאות המיוחדות. במקרה של החלפת מנהל אדמיניסטרטיבי, באחריות הארגון לוודא ולגרום לכך כי המנהל המוחלף חדל להיות בעל גישה לתוכנה וכי ההרשאות המיוחדות הועברו למנהל מחליף.
3.4. יומן רופא ויומן רישום מוקדם של מתרפאים: לתוכנה אישור מרשות המיסים לצורך שימוש כיומן רופא ויומן רישום מוקדם של מתרפאים לפי סעיפים 3 ו-4 לתוספת ו' להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), תשל"ג-1973 ("ניהול פנקסי חשבונות על-ידי רופאים"). לצורך שימוש בתוכנה כיומן רופא ויומן רישום מוקדם למתרפאים יש להיוועץ ברואה חשבון או יועץ מתאים בכדי לוודא את התאמת התוכנה לצרכיך ולהפעיל את האופציה בדף ה"הגדרות". השימוש בתוכנה כיומן יתאפשר מרגע ההפעלה ואילך.
3.5. מעקב שינויים: מערכת טיפולוג מתעדת את סיכומי המפגש המוזנים על ידי המשתמש ושינויים שמבוצעים בהם על ידי המשתמש.

4. תשלומים
4.1. השימוש בתוכנה מותנה בתשלום דמי השימוש בצירוף מע"מ כדין במלואם ובמועד. החברה זכאית לקבוע דמי שימוש שונים לתקופת מנוי שונה, מנויים שונים, לקבוע תעריפים נפרדים לשירותים נפרדים ולעדכן את התעריפים מעת לעת.
4.2. ביצוע תשלום בכרטיס אשראי מותנה באישור אמצעי התשלום ע"י חברת כרטיסי האשראי וחברת הסליקה.
4.3. בכל מקרה שלא יבוצע בפועל תשלום עבור המשך השימוש בתוכנה, מכל סיבה שהיא, יופסק השימוש.

5. מדיניות הגנה על פרטיות
5.1. המידע הנאסף על ידי החברה: כולל את פרטי ההרשמה שמוזנים על ידך ומידע סטטיסטי על השימושים בתוכנה (מאגר המידע נרשם בפנקס מאגרי המידע בהתאם לפרק ב' בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, מס' 700029970). פרטי אשראי אינם נאספים על ידי החברה.
5.2. השימוש במידע הנאסף על ידי החברה: (א) מידע המוזן על ידך לתוכנה: בהתאם למדיניות הפרטיות של החברה, החברה אינה עושה כל שימוש במידע המוזן על ידך לתוכנה (או חלקו) ומידע כאמור לא ייחשף לעובדים ו/או נותני שירותים של החברה (מתכנתים, טכנאים וכד'), אלא באופן מוגבל, ככל האפשר ורק באותם מקרים שבהם הדבר חיוני לתפעול, תחזוקה ומתן תמיכה טכנית. (ב) פרטי הרשמה: השימוש בפרטי הרשמה נועד אך ורק לצורך התקשרות בין החברה לבין המשתמש. (ג) מידע סטטיסטי על שימושים בתוכנה: מידע זה נועד לשיפור פעילות התוכנה והשירותים המוצעים בה ובכפוף לכל הוראת דין.
5.3. מסירת מידע לצדדים שלישיים: החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטי ההרשמה, נתונים סטטיסטיים או כל מידע אחר המוזן על ידך לתוכנה, אלא במקרים המפורטים להלן: (א) אם תרכוש באמצעות התוכנה מוצר או שירות מצדדים שלישיים (כגון שירות הפקת חשבוניות או שירות סליקה), יועברו לצדדים אלה פרטי ההרשמה הדרושים לשם ההרשמה לשירותיהם, השלמת תהליך הרכישה והשימוש בשירות; (ב) אם ינתן צו שיפוטי, מינהלי או אחר ע"י רשות מוסמכת המורה לחברה למסור פרטים או מידע; (ג) אם החברה תמכור או תעביר את פעילותה–וכן במקרה שתתמזג או תמזג את פעילותה עם גוף אחר, ובלבד שהתאגיד הנעבר יקבל על עצמו כלפיך את כל הוראות מדיניות פרטיות זו.
5.4. "עוגיות": התוכנה משתמשת ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולה השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בתוכנה, לאימות פרטים, כדי להתאים את התוכנה להעדפות אישיות של המשתמש ולצורכי אבטחת מידע. בעצם הרשמה לתוכנה הנך מאשר את השימוש ב"עוגיות" כאמור. בדפי העזרה של דפדפנים שונים תוכל למצוא מידע בדבר האפשרות לחסום "עוגיות" ו/או למחוק אותן. חסימה או מחיקה של "עוגיות" עשויה לפגוע בשימוש בתוכנה.
5.5. דיוור ישיר: הרשמה לתוכנה מהווה הסכמה מצדך על פי דין לקבלת דיוור ישיר מהחברה, ובכלל זה מידע הנוגע לשימוש בתוכנה, תפעול התוכנה, תחזוקה ושירותי תמיכה, עדכונים, שירותים משלימים ומידע שיווקי. אתה זכאי להימחק מרשימת הדיוור בפנייה לכתובת info@tipulog.co.il, או בדואר לכתובת קליניקליקס בע"מ, יעב"ץ 3, תל אביב. במקרה שתימחק מרשימת הדיוור, אתה תשא באחריות מלאה ובלעדית לכל נזק, אובדן או הפסד שייגרמו לך בשל אי-קבלת מידע מהחברה. בנוסף, במקרה כאמור, החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש שלך בתוכנה.
5.6. זכות לעיין במידע: על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, המשתמש בתוכנה זכאי לעיין במידע שלו המוחזק במאגר מידע. משתמש בתוכנה שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. פנייה כזאת יש להפנות במייל לכתובת info@tipulog.co.il, או בדואר לכתובת קליניקליקס בע"מ, יעב"ץ 3, תל אביב.
5.7. שינויים במדיניות הפרטיות: בכל מקרה בו יבוצעו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תשלח אליך הודעה במייל לכתובת שמסרת בעת ההרשמה.
5.8. מאגר המידע שנרשם על ידי החברה מתייחס למאגר שבבעלותה בלבד ולמידע הנאסף על ידה כמפורט לעיל בלבד. על כל אדם מוטלת אחריות לוודא שהוא מקיים אחר כל החובות החלות עליו בהתאם לחוק הגנת הפרטיות וכל הוראת דין רלבנטית אליו, ככל שישנו.

6. מגבלות על רשות שימוש הקצה בתוכנה
6.1. כשרות להשתמש בתוכנה: השימוש בתוכנה כפוף לתנאים המצטברים הבאים: (א) המשתמש בגיר וכשיר לבצע פעולות משפטיות; (ב) המשתמש (וכן נושא המידע) אזרח ותושב ישראל ובעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד ורשום כדין בישראל; (ג) ככל שההרשמה נעשית מטעם תאגיד, המבצע קיבל את כל האישורים הנדרשים מהתאגיד לצורך ביצועה; (ד) המשתמש בעל אמצעי תשלום תקף שאושר ע"י חברת כרטיסי האשראי וחברת הסליקה; (ה) המשתמש סיפק אמצעי התקשרות תקפים ופעילים (לרבות כתובת תיבת דוא"ל ומספר טלפון נייד).
החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע ממשתמש להירשם או להשתמש בתוכנה בכל מקרה שבו יתעורר חששה כי ביצע עבר על הוראות הדין ו/או הפר את תנאי השימוש ו/או מסר פרטים שגויים ו/או ביצע מעשה או מחדל העלול לפגוע בחברה או מי מטעמה, בתוכנה או בצדדים שלישים. אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת השימוש, כאמור לעיל, כדי להטיל על החברה אחריות כלשהי ו/או כדי לגרוע מחובתו של המשתמש לנהוג בכל עת בהתאם לתנאים.
6.2. שימוש אישי בלבד: הרשות הניתנת לך לשימוש בתוכנה הינה אישי ואינה ניתנת להעברה. בנוסף, חל איסור מוחלט לבצע בתוכנה שימוש משותף על ידי מספר משתמשים (במקרה של תאגיד או ארגון, יש לרכוש רישיון שימוש נפרד לכל משתמש).
6.3. קניין רוחני ובעלות בזכויות: התוכנה וכל הזכויות בה הן בבעלות החברה ומוגנות על ידי חוקים ואמנות בינלאומיות. המבנה, הארגון והקוד של התוכנה הם סודות מסחריים ומידע סודי מוגנים של החברה. החברה הינה ותישאר הבעלים הבלעדית של מלוא הזכויות בתוכנה, לרבות בשמות "טיפולוג" ו"קליניקליקס" ובכל שם, שם מסחרי לוגו, סמל או סימן מסחרי שבהם ייעשה שימוש בתוכנה, בפטנטים ובמדגמים של התוכנה, בין רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת התוכנה ובהענקת השירותים, בעיצוב התוכנה, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתה, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר ("המידע").
הנך מתחייב שלא להפיץ, למכור מחדש, לתת רישיון משנה, להשכיר, להחכיר או להשאיל את התוכנה (או כל חלק ממנה) ו/או את רשות שימוש הקצה בה ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב מהחברה. בנוסף, הנך מתחייב שלא לבצע ו/או לסייע לצד שלישי לבצע שינוי, תרגום, שכפול, העתקה או העברה של התוכנה (או כל חלק ממנה) ו/או רשות השימוש בה, או להעתיק את התוכנה, שלא לבצע ו/או לסייע לצד שלישי לבצע הנדסה חוזרת (Reverse Engineering), הידור חוזר (Decompilation) או פירוק (Disassembly) ו/או בכל אופן אחר לנסות לגלות את קוד המקור של התוכנה, לשנותו או ליצור עבודות נגזרות אשר מבוססות על התוכנה. הנך מתחייב שלא לרשום או לתבוע זכויות כלשהן על התוכנה ו/או קוד המקור של התוכנה, כולם או מקצתם, ו/או על עבודות אשר נגזרות מהם.
6.4. שימוש על פי דין: הנך מתחייב להשתמש בתוכנה אך ורק בהתאם לכל החוקים החלים, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, החוקים הקשורים לזכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני אחרות. חל איסור מוחלט להשתמש בתוכנה באופן המהווה הפרה של כל הוראת דין.
6.5. הנך מתחייב כי שיגור דברי פרסומת ו/או כל פנייה אחרת לצד שלישי ו/או ללקוחותיך באמצעות התוכנה ייעשה בכפוף להוראות כל דין ולהוראותיו של חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח – 2008 (להלן: "חוק התקשורת"), לרבות קבלת אישורו בכתב של הנמען. מובהר בזאת כי החברה אינה אחראית לגבי תוכן הודעות כאמור שנשלחו לצד ג' כלשהו, ולחברה, מפעילי התוכנה וכל גורם הקשור עימם, לא תהא כל חבות או אחריות מכל סוג ואופן בקשר לעניין זה. יובהר כי במידה ותגרם לחברה הוצאה כספית כלשהי כתוצאה מהפרת התחייבות זו ע"י המשתמש, בין אם נעשתה במכוון ובין אם שאינה במכוון, תהא זכאית החברה לקבלת שיפוי ממך בגובה ההוצאות הכספיות שנגרמו לה.
6.6. הפרה של אחת או יותר מהתחייבויותיך בסעיף ‎6 זה לעיל תהווה הפרה יסודית של זכויותיה של החברה בתוכנה ושל הסכם זה ויביא לפקיעה מידית של ההרשאה לשימוש בתוכנה. במקרה של הפרה כאמור הנך מסכים בזה באופן בלתי חוזר כי יינתן לטובת החברה כל סעד חוקי לשם מניעת ההפרה, לרבות צו מניעה זמני וקבוע, והגנה על זכויותיה.

7. תקופת ההסכם וביטול
7.1. הסכם זה יחול בכל התקופה שבה ייעשה על ידך שימוש בתוכנה. תוכל להביא הסכם זה לסיום בכל עת על-ידי מסירת הודעה לחברה בדואר רשום 30 יום מראש. רשות שימוש הקצה שלך תתבטל ותפקע באופן אוטומטי ומידי, ללא צורך במסירת הודעה מוקדמת על ידי החברה, בתום תקופת הניסיון ו/או בתום התקופה שעבורה רכשת בפועל רשות שימוש בתוכנה ו/או במקרה שבו תפר אחת או יותר מהוראות הסכם זה. עם ביטול ההסכם תפסיק לבצע שימוש כלשהו בתוכנה.
7.2. בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, והתקנות שהותקנו על פיו צרכן הרוכש מוצר או שירות בעסקת מכר מרחוק רשאי לבטל את העסקה. במקרים המנויים בסעיף 14 ג(ד) לחוק הגנת הצרכן לא ניתן לבטל את העסקה כאמור (לנוסח המלא של החוק ראה את אתר משרד התעשייה והמסחר).
7.3. לפני פקיעת רישיון השימוש בתוכנה עליך לגבות את המידע שהזנת לתוכנה ולהוריד אותו למחשבך. החברה שומרת לעצמה את הזכות למחוק, לפי שיקול דעתה, את המידע האגור בתוכנה כעבור 60 יום מפקיעת רישיון השימוש.

8. אבטחת מידע והגבלת אחריות
8.1. החברה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע וזאת על מנת לעמוד בדרישות הרשות להגנת הפרטיות. בין אמצעי האבטחה נכללים: הגנת תקשורת הנתונים בפרוטוקול מסוג SSL, עדכון שרתים קבוע כנגד פרצות אבטחה ידועות, חוות שרתים (ממוקמת בישראל) הכוללת Firewall, אבטחה פיזית וגיבויי חשמל וכיוצא באילו אמצעי אבטחה (למידע מלא על אבטחת המידע והנתונים בתוכנה יש לעיין בעמוד הייעודי באתר טיפולוג, המתעדכן מעת לעת ומופיע בקישור: אבטחת-מידעhttps://www.tipulog.co.il/). המערכות והנהלים שהחברה מיישמת עומדים בתקן ISO-27799 ו-ISO-27001 ובדרישות החוק (הרשות להגנת הפרטיות) ומצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אך אינם מעניקים בטחון מוחלט ואין באפשרותם למנוע כל ניסיון גישה בלתי-מורשית. בהתאם לכך, כתנאי לשימוש בתוכנה הנך מצהיר, מאשר ומתחייב כי:
8.1.1. השימוש בתוכנה ניתן לך כמות שהיא ("as-is"), על כל מגבלותיה ופגמיה (ככל שישנם), על בסיס זמינות, על אחריותך האישית והבלעדית.
8.1.2. החברה וכל מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות או חבות במקרה של גישה בלתי-מורשית למידע האגור בתוכנה. בעצם השימוש בתוכנה הנך מאשר כי אתה מודע היטב למגבלות, לפגִיעוּת ולסיכונים של רשת האינטרנט ולקיומן של פרצות אבטחה בה וכי השימוש בתוכנה אינו מיועד או מותאם לנסיבות שבהן תקלה, טעות או פגם בתוכנה עלולים לגרום בפועל לנזק לגוף, נזק לרכוש, נזק ממוני ו/או נזק לא ממוני.
8.1.3. החברה (לרבות כל מי מטעמה או במקומה) אינה נותנת כל מצג או אחריות, במפורש או במשתמע בקשר לתוכנה (או כל חלק ממנה) ו/או כל שינוי ופיתוח עתידי שלה, לרבות בקשר עם סחירותם או התאמתם לצורך או שימוש מסוימים שלך. החברה (לרבות כל מי מטעמה או במקומה) אינה מתחייבת או ערבה לכך שהשימוש בתוכנה לא יופרע על ידי צדדים שלישיים, כי הפונקציות הכלולות בתוכנה יעמדו בכל דרישותיך או כי פעולת התוכנה תהיה רציפה וחפה מכל טעות או שגיאה, לרבות תקינותה של התוכנה לשליחת מסרונים (SMS) למשתמשי קצה וכל תקלה הנובעת משימוש בתוכנה זו ו/או הנובע משימוש בתוכנה מכל סוג ואופן.
8.1.4. החברה מבצעת גיבויים יומיים של המידע העדכני ביותר האגור בתוכנה במועד הגיבוי. ככל שברצונך לשמור גיבויים של מידע שנמחק על ידך, עליך לבצע גיבויים בתדירות שלא תפחת מאחת לשבוע. החברה לא תישא בכל אחריות לאובדן מידע שאינו אגור בגיבויים הנערכים על ידה.
8.1.5. בהרשמתך לתוכנה הנך מתחייב לנקוט בכל האמצעים הנדרשים לשם שמירה על סודיותו של המידע האגור בתוכנה, כולל שמירה על סודיות פרטי הגישה לתוכנה כגון שם המשתמש והסיסמא הניתנים לך וכיוצא באלו, ולוודא שאף גורם שאינו מורשה לצפייה במידע ו/או שאינו מורשה להשתמש בתוכנה בהתאם לתנאי השימוש המפורטים במסמך זה – לא יהיה בעל גישה לצפייה ו/או שימוש מכל סוג שהוא בתוכנה ו/או שימוש ו/או פרסום הנתונים האגורים בה ו/או הנתונים המגובים בהתקני האחסון המצויים ברשותך. יובהר בזאת שהחברה לא תחוב ולא תהיה אחראית כלפיך או כלפי צדדים שלישיים בכל מקרה של שימוש ו/או צפייה בנתונים ע"י גורמים שאינם מורשים כאמור בפסקאות תנאי השימוש במסמך זה.
8.1.6. הנך מתחייב לרכוש ולהחזיק על חשבונך חומרה, תוכנות, תשתית ושירותי אינטרנט הדרושים ומתאימים לשם שימוש בתוכנה. החברה (לרבות כל מי מטעמה או במקומה) לא תישא בכל אחריות לציוד אישי של המשתמש, רשת האינטרנט ו/או רשתות תקשורת.
8.1.7. החברה (לרבות כל מי מטעמה או במקומה) לא תישא בכל אחריות לכל נזק, לרבות נזק ישיר, נזק לגוף, נזק תוצאתי, נזק מיוחד, נזק עקיף ו/או נזק אקראי, שייגרם עקב השימוש בתוכנה, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה (אך לא רק) אובדן הכנסות, רווחים, מכירות או מידע כלשהם, עלויות רכש של מוצרים או שירותים חליפיים, הפרעה או הפסקה עסקית ו/או כל הפסד או נזק עסקי ומסחרי אחר הנובע או קשור לשימוש בתוכנה על ידי הלקוח בכל עילת תביעה שהיא (חוזית, נזיקית או אחרת), והכל גם במקרה שבו החברה הוזהרה בדבר האפשרות כי עלול להיגרם נזק מסוג זה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל נסיבות שהן האחריות הכוללת של החברה כלפיך לכל נזקיך לא תעלה על המחיר ששולם על ידך לחברה בפועל בקשר לתוכנה.
8.2. השימוש בתוכנה והמידע הכלול בה אינם בגדר מתן ייעוץ או חוות דעת מקצועית ואינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי.
8.3. הגלישה והשימוש בתוכנה הותאמו ונבדקו בדפדפן גוגל כרום העדכני נכון למועד פרסום תנאי שימוש אלו. יובהר שעל המשתמש חלה האחריות לוודא את תקינותם ואבטחתם של הדפדפנים המותקנים במחשב הקצה באמצעותו ישתמש בתוכנה, כמו-גם מאפיינים, תאימות והגדרות אבטחת המידע של הדפדפן שבשימושו ולחברה לא תהיה כל אחריות על נזק מכל סוג העלול להיגרם למשתמש בתוכנה באמצעות דפדפנים אלו (כולל כל עדכון ו/או שדרוג ו/או שינוי גירסא ומאפיינים העלולים לחול בעתיד על דפדפנים אלו, לרבות אך מבלי לגרוע, מצבים בהם גם גרסאות הדפדפנים האמורות לעיל לא תוכלנה לתמוך עוד בתוכנה) ו/או כל תוכנה בעלת גישה לרשת האינטרנט דרכה ניגש המשתמש לתוכנה.
8.4. בעת השימוש בתוכנה באמצעות התקנים ניידים, כגון מחשבי לוח ('Tablets') וטלפונים חכמים ('Smartphones'), החברה תשתדל להעניק תמיכה, אך אינה יכולה להתחייב על שימוש תקין ו/או לשאת באחריות לכל סוג של נזק שייגרם כתוצאה משימוש בתוכנה באמצעות התקנים ניידים.
8.5. החברה אינה מתחייבת לספק חומר ספרותי (תיעוד) של התוכנה (או כל חלק ממנה) ו/או של כל פיתוח ושינוי עתידי.
8.6. החברה תהיה זכאית לשנות, לפתח ולעדכן את התוכנה ואופציות ומודולים הכלולים בה ולהתיר (או לא להתיר) שימוש בפיתוחים, שינויים, עדכונים ושדרוגים של התוכנה, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. לא תהא לך כל זכות או עילת תביעה כנגד החברה בקשר לשינויים כאמור.

9. התחברות לשירותים של צדדים שלישים
9.1. החברה עשויה לאפשר למשתמש, מעת לעת, להתחבר באמצעות התוכנה לשירותים המצויים בבעלות, ניהול והפעלה של צדדים שלישים, כגון, שירותי סנכרון יומנים, הפקת חשבוניות, סליקה, משלוח מסרונים ועוד, לפי בחירתו ושיקול דעתו של המשתמש. ככל שהמשתמש יבחר להתחבר לשירות של צד שלישי באמצעות התוכנה, במהלך ההרשמה לשירותים יועברו לצד השלישי באמצעו התוכנה פרטי ההרשמה של המשתמש.
9.2. מבלי לגרוע משאר האמור בתנאים אלה, מובהר כי החברה אינה צד להתקשרות בין המשתמש לבין צדדים שלישים ולא תשא בכל אחריות או חבות לשירותים המסופקים על ידם ו/או לכל הוצאה הפסד ונזק העלולים להיגרם למשתמש כתוצאה משימוש או אי-שימוש בשירותים אלו. מבלי לגרוע מכלליות האמור, החברה אינו מציגה בפני המשתמש כל מצג, הבטחה או התחייבות בקשר עם התאמתם של שירותים של צדדים שלישים לצרכיך ו/או כי השימוש בשירותים אלו יהיה רציף וללא הפרעות או תקלות.
9.3. תנאי השימוש והאחריות של הצדדים השלישים יהיו בהתאם לנוסח העדכני המפורסם על ידם.
9.4. השימוש בשירות שליחת המסרונים (SMS) הינו על בסיס רכישת חבילות כמותיות ובהיקפים שונים בהתאם למאפייני החבילות המוצעות ומחיריהן כפי שיפורסם על ידי החברה ו/או מי מטעמה וכפי שיעודכן מעת לעת. מחירי החבילות הינם מחירים כוללים וקבועים והרכישה היא על בסיס רכישה וחיוב מראש של החבילה לפי בחירת המשתמש והיא אינה ניתנת לפיצול ו/או לתמחור נפרד ויובהר כי לא יינתנו החזרים עבור ניצול חלקי של החבילה שנרכשה.

10. שינוי תנאי השימוש
10.1. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאים אלו מעת לעת. על שינויים מהותיים תימסר למשתמש הודעה. כל שינוי של תנאים אלו יחול על השימוש בתוכנה החל ממועד השינוי. תנאים אלו יחולו גם על עדכון של התוכנה, אלא אם כן יצורף לעדכון הסכם נפרד (ובמקרה כזה יחולו תנאיו של ההסכם הנפרד).
10.2. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין האמור בתנאים אלו לבין האמור בחלק אחר של התוכנה ו/או בכל פרסום אחר, הוראות תנאים אלו יגברו ויחייבו את הצדדים.

11. הסכם כולל
11.1. ההסכם מבטא, ממצה ומכיל את כל ההסכמות בין הצדדים ומבטל כל מצג, הסכם, הצעה והתחייבות קודמים (בכתב או בעל-פה) שלא נכללו בו במפורש. כל שינוי של ההסכם או וויתור של צד לו על זכות, יהיו חסרי תוקף אלא אם ייעשו בכתב וייחתמו על ידי הצדדים. הימנעות או שיהוי של החברה ממימוש כל זכות אחרת העומדת לה לפי ההסכם לא תיחשב כוויתור מצידה ולא תמנע ממנה כל פעולה למימוש זכויותיה, או חלקן.

12. הדין החל וסמכות שיפוט
12.1. על תנאים אלו יחולו דיני מדינת ישראל. כל תביעה הנוגעת לתנאים אלו או נובעת מהם תוגש לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב, אשר יהיה בעל סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית.
12.2. בעצם ההרשמה לתוכנה והשימוש בה הנך מתחייב כי לא תגיש ולא תסייע לצד שלישי להגיש כנגד החברה תובענה ייצוגית וכי כל מחלוקת בינך לבין החברה תתברר בתובענה אישית בלבד.

13. הודעות
13.1. כל הודעה על פי הסכם זה תימסר לחברה בדואר רשום לכתובת: קליניקליקס בע"מ, החשמונאים 99, תל אביב.

עודכן ביום 01 לחודש דצמבר 2021