תנאי שימוש באתר והגנת הפרטיות www.tipulog.co.il (“האתר”)

תנאים אלו מהווים תנאי מקדמי לשימוש באתר “טיפולוג”. אנא קרא* תנאים אלו בעיון רב לפני שימוש באתר.

1. תנאים לשימוש באתר
השימוש באתר כפוף לתנאים המצטברים הבאים: הנך בגיר וכשיר לבצע פעולות משפטיות; הנך אזרח ותושב ישראל ובעל תעודת זהות ישראלית תקפה; הנך משתמש באתר בהתאם לכל הוראות הדין.
בעלת האתר תהיה רשאית למנוע שימוש באתר בכל מקרה שבו יתעורר חשש סביר, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כי המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין; ו/או המשתמש הפר תנאי מתנאי השימוש ו/או ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בבעלת האתר ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או בצד ג’.

2. הזכויות באתר
האתר וכל הזכויות בו הם בבעלות בעלת האתר ומוגנות על ידי חוקים ואמנות בינלאומיות. המבנה, הארגון והקוד של האתר הם סודות מסחריים ומידע סודי מוגנים של בעלת האתר שהינה ותישאר הבעלים הבלעדית של מלוא הזכויות באתר, לרבות בשמות “טיפולוג” ו”קליניקליקס” ובכל שם, שם מסחרי לוגו, סמל או סימן מסחרי שבהם ייעשה שימוש באתר, בפטנטים ובמדגמים של האתר, בין רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובהענקת השירותים, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתה, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר (“המידע”).
הנך מתחייב שלא לבצע ו/או לסייע לצד שלישי לבצע שינוי, תרגום, שכפול, העתקה או העברה של האתר (או כל חלק ממנו), או להעתיק את האתר, שלא לבצע ו/או לסייע לצד שלישי לבצע הנדסה חוזרת (Reverse Engineering), הידור חוזר (Decompilation) או פירוק (Disassembly) ו/או בכל אופן אחר לנסות לגלות את קוד המקור של האתר, לשנותו או ליצור עבודות נגזרות אשר מבוססות על האתר. הנך מתחייב שלא לרשום או לתבוע זכויות כלשהן על האתר ו/או קוד המקור של האתר, כולם או מקצתם, ו/או על עבודות אשר נגזרות מהם.

3. הגבלת אחריות
השימוש באתר הינו על אחריותך האישית והבלעדית וניתן כמות שהוא (“as-is”), על כל מגבלותיו ופגמיו (ככל שישנם), ועל בסיס זמינות וללא כל אחריות ו/או חבות מצד בעלת האתר, במפורש או מכללא.
בעלת האתר (לרבות כל מי מטעמה או במקומה) אינה נותנת כל מצג או אחריות, במפורש או במשתמע בקשר לאתר (או כל חלק ממנו), לרבות בקשר עם התאמתו לצורך או שימוש מסוימים שלך. בעלת האתר (לרבות כל מי מטעמה או במקומה) אינה מתחייבת או ערבה לכך שהשימוש באתר לא יופרע על ידי צדדים שלישיים, כי הפונקציות הכלולות באתר יעמדו בכל דרישותיך או כי פעולת האתר תהיה רציפה וחפה מכל טעות או שגיאה.
בעלת האתר נוקטת באמצעי אבטחה סבירים. למרות האמור קיים סיכון של חדירה לאתרים. בעלת האתר (לרבות כל מי מטעמה או במקומה) לא תישא בשום סוג של אחריות לכל נזק, לרבות נזק ישיר, נזק גוף, נזק תוצאתי, נזק מיוחד, נזק עקיף ו/או נזק אקראי, שייגרם עקב השימוש באתר, במישרין או בעקיפין, בכל עילת תביעה שהיא (חוזית, נזיקית או אחרת), והכל גם במקרה שבו בעלת האתר הוזהרה בדבר האפשרות כי עלול להיגרם נזק מסוג זה.
למען הסר ספק מובהר, כי השימוש באתר והמידע הכלול בו, לרבות, אך מבלי לגרוע, גם המאמרים ותבניות התיעוד, אינם בגדר מתן ייעוץ או חוות דעת מקצועית ואינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי דרוש.

4. קישורים לצדדים שלישים
ככל שיוצגו באתר קישורים לאתרי אינטרנט ו/או שירותים של צד שלישי, הקישורים יוצגו מטעמי נוחות ו/או פרסום בלבד ואין לראות בכך כהסכמה ו/או המלצה בלעדית מצד בעלת האתר לתוכנו, איכותו ו/או רכישתו של שירות וכיו”ב מאפיינים המוצעים על ידי צדדים שלישיים. קישורים אלו עשויים להכיל תנאי שימוש ו/או מדיניות פרטיות שונה שאינם באחריות בעלת האתר ועל המשתמש חלה האחריות לוודא את תוכנם ומהותם של אלו.

5. מדיניות הגנה על פרטיות
בעלת האתר תהיה רשאית להשתמש ב”עוגיות” (cookies) על מנת לספק לך שירות מהיר ויעיל יותר. ה”עוגיות” אינן מכילות מידע שמזהה אותך באופן אישי ואתה יכול לחסום אותן ו/או למחוק אותן בדפדפן במחשבך. בעלת האתר תהיה רשאית להשתמש בפרטים שייקלטו על ידה באמצעות “עוגיות” לניתוח מידע סטטיסטי (כגון לצורכי בחינת מספר מבקרים באתר, פילוח הרגלי קניה, פילוח גנרי וכיו”ב) במטרה לשפר את פעילות האתר והשירותים המוצעים בו.

6. שונות
בעלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאים אלו מעת לעת ללא הודעה מוקדמת. כל שינוי של תנאים אלו יחול על השימוש באתר החל ממועד השינוי. מוטל עליך לבדוק את נוסחם העדכני של תנאים אלו לפני כל שימוש באתר.
על תנאים אלו יחולו דיני מדינת ישראל. כל תביעה הנוגעת לתנאים אלו או נובעת מהם תוגש לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב, אשר יהיה בעל סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית.
כל הודעה על פי הסכם זה תימסר לבעלת האתר בדואר רשום לקליניקליקס בע”מ, יעב”ץ 3, תל אביב.

*האמור בתנאים אלו בלשון זכר, גם בלשון נקבה במשמע

עודכן ביום 27 בחודש מאי, 2019