תנאי שימוש באתר

תנאי שימוש באתר www.tipulog.co.il (“האתר”)

1. חשוב!
1.1. התנאים המפורטים מטה יחולו על השימוש באתר ועל יחסיך עם חברת קליניקליקס בע”מ (“בעלת האתר”), שהינה בעלת הזכויות באתר.
1.2. אנא קרא תנאים אלו בעיון רב לפני כל שימוש באתר. אם אינך מסכים לתנאים אלו אל תגלוש באתר ואל תעשה בו כל שימוש.
1.3. כל האמור בתנאים אלו בלשון זכר, גם בלשון נקבה משמע.

2. השימוש במערכת הניהול “טיפולוג”
2.1. לצורך קבלת רשות לשימוש קצה במערכת הניהול “טיפולוג” יהיה עליך לבצע ולהשלים תהליך הרשמה ו/או רכישה (לפי העניין). לפרטים נוספים על תהליך ההרשמה והרכישה ולתנאים החלים על שימוש הקצה במערכת ראה בנוסף את האמור בדף “תנאי השימוש במערכת טיפולוג” [קישור].

3. כשרות להשתמש באתר
3.1. האתר מיועד אך ורק למשתמשים הכשירים לבצע פעולות משפטיות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, אל תבצע כל שימוש באתר.
3.2. בעלת האתר תהיה רשאית למנוע שימוש באתר בכל מקרה שבו יתעורר חשש סביר, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כי המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין; ו/או המשתמש הפר תנאי מתנאי השימוש ו/או המשתמש מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים ו/או ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בבעלת האתר ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או בצד ג’ כלשהו.

4. הבעלות בזכויות באתר
4.1. זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובשירותים הינם של החברה, או של צדדים שלישיים שהעניקו לחברה הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר והשירותים כאמור. בכלל זה, ומבלי למעט מכלליות האמור, החברה הינה הבעלים הבלעדי בשמות ובסימנים המסחריים של האתר, בפטנטים ובמדגמים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובהענקת השירותים, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו (“המידע”). אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק הימנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת החברה.
4.2. שמות, סימנים, סמלי לוגו, סמלים מסחריים ושמות מסחריים (“הסימנים”) הינם בבעלותה של בעלת האתר. חל איסור מוחלט להשתמש בסימנים ללא קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב מבעלת האתר.
4.3. האתר וכל הזכויות בו הן בבעלות בעלת האתר ומוגנים על ידי חוקים ואמנות בינלאומיות. המבנה, הארגון והקוד של האתר הם סודות מסחריים ומידע סודי מוגנים של בעלת האתר.
4.4. חל איסור מוחלט לבצע ו/או לסייע לצד שלישי לבצע שינוי, תרגום, שכפול, העתקה או העברה של האתר (או כל חלק ממנו), ו/או לבצע ו/או לסייע לצד שלישי לבצע הנדסה חוזרת (Reverse Engineering), הידור חוזר (Decompilation) או פירוק (Disassembly) ו/או בכל אופן אחר לנסות לגלות את קוד המקור של האתר, לשנותו או ליצור עבודות נגזרות אשר מבוססות על האתר.
4.5. חל איסור מוחלט להפיץ, למכור מחדש, לתת רישיון משנה, להשכיר, להחכיר או להשאיל את האתר (או כל חלק ממנו).
4.6. חל איסור מוחלט לרשום או לתבוע זכויות כלשהן על האתר ו/או קוד המקור של האתר, כולם או מקצתם, ו/או על עבודות אשר נגזרות מהם.
4.7. הנך מתחייב להשתמש באתר אך ורק בהתאם לכל החוקים החלים, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, החוקים הקשורים לזכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני אחרות. חל איסור מוחלט להשתמש באתר באופן המהווה הפרה של כל הוראת דין.
4.8. הפרה של אחת או יותר מהוראות סעיף זה לעיל תהווה עוולה כלפי בעלת האתר והפרה יסודית של זכויותיה באתר. במקרה של הפרה כאמור הנך מסכים בזה באופן בלתי חוזר כי יינתן לטובת בעלת האתר כל סעד חוקי לשם מניעת ההפרה והגנה על זכויותיה, לרבות צו מניעה זמני וקבוע.

5. הגבלת אחריות
5.1. השימוש באתר הינו על אחריותך האישית והבלעדית וניתן כמות שהוא (“as-is”), על כל מגבלותיו ופגמיו (ככל שישנם), ועל בסיס זמינות וללא כל אחריות ו/או חבות מצד בעלת האתר, במפורש או מכללא.
5.2. בעלת האתר (לרבות כל מי מטעמה או במקומה) אינה נותנת כל מצג או אחריות, במפורש או במשתמע בקשר לאתר (או כל חלק ממנו), לרבות בקשר עם התאמתו לצורך או שימוש מסוימים שלך. בעלת האתר (לרבות כל מי מטעמה או במקומה) אינה מתחייבת או ערבה לכך שהשימוש באתר לא יופרע על ידי צדדים שלישיים, כי הפונקציות הכלולות באתר יעמדו בכל דרישותיך או כי פעולת האתר תהיה רציפה וחפה מכל טעות או שגיאה.
5.3. החברה נוקטת באמצעי אבטחה סבירים התואמים את הסטנדרט הנהוג בתעשיית האינטרנט –כפי שאלו מצוינים בעמוד אבטחת המידע באתר ([קישור]) ומתעדכנים מעת לעת. למרות האמור קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים. החברה (לרבות כל מי מטעמה או במקומה) לא תישא בשום סוג של אחריות לכל נזק, לרבות נזק ישיר, נזק גוף, נזק תוצאתי, נזק מיוחד, נזק עקיף ו/או נזק אקראי, שייגרם עקב השימוש באתר, במישרין או בעקיפין, בכל עילת תביעה שהיא (חוזית, נזיקית או אחרת), והכל גם במקרה שבו החברה הוזהרה בדבר האפשרות כי עלול להיגרם נזק מסוג זה.
5.4. בעלת האתר (לרבות כל מי מטעמה או במקומה) לא תישא בכל אחריות לחומרה וציוד של המשתמש, רשת האינטרנט ו/או רשתות תקשורת.
5.5. למען הסר ספק מובהר, כי השימוש באתר והמידע הכלול בו, לרבות, אך מבלי לגרוע, גם המאמרים ותבניות התיעוד, אינם בגדר מתן ייעוץ או חוות דעת מקצועית ואינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי דרוש.
5.6. ייתכן שתחויב בעלויות נוספות מצד מפעילי רשתות ו/או מפעילי תקשורת בעת השימוש באתר. עלויות אלו כפופות להסכמים בינך לבין המפעילים ואינן כלולות בעלות רכישת הזכות להשתמש באתר. בעלת האתר אינה אחראית לעלויות אלו.
5.7. הגלישה והשימוש במערכת הותאמו ונבדקו בדפדפנים מיקרוסופט אקספלורר 9 ו-10, מוזילה פיירפוקס 23 וגוגל כרום 29. יובהר שעל המשתמש חלה האחריות לוודא את תקינותם ואבטחתם של הדפדפנים המותקנים במחשב הקצה באמצעותו ישתמש במערכת, כמו-גם מאפיינים, תאימות והגדרות אבטחת המידע של הדפדפן שבשימושו ולחברה לא תהיה כל אחריות על נזק מכל סוג העלול להיגרם למשתמש במערכת באמצעות דפדפנים אלו (כולל כל עדכון ו/או שדרוג ו/או שינוי גירסא ומאפיינים העלולים לחול בעתיד על דפדפנים אלו, לרבות אך מבלי לגרוע, מצבים בהם גם גרסאות הדפדפנים האמורות לעיל לא תוכלנה לתמוך עוד במערכת) ו/או כל תוכנה בעלת גישה לרשת האינטרנט דרכה ניגש המשתמש למערכת.

6. קישורים:
6.1. בהינתן שהאתר יציג קישורים לאתרי אינטרנט ו/או שירותים של צד שלישי, בין אם על ידי החברה ובין אם על ידי משתמשים אחרים וכל גורם אחר לו ישנה נגישות לפרסום מידע במערכת, מובהר בזאת שהחברה אינה אחראית לתוכנם, אבטחתם, מהימנותם, איכותם, חוקיותם וכיו”ב מאפיינים ו/או כל שירות כזה או אחר הניתן על-ידי כל גורם צד שלישי.
6.2. הקישורים יוצגו למשתמש מטעמי נוחות ו/או פרסום בלבד ואין לראות בכך כהסכמה ו/או המלצה בלעדית מצד החברה לתוכנו, איכותו ו/או רכישתו של שירות וכיו”ב מאפיינים המוצעים על ידי צדדים שלישיים. קישורים אלו עשויים להכיל תנאי שימוש ו/או מדיניות פרטיות שונה שאינם באחריות החברה ועל המשתמש חלה האחריות לוודא את תוכנם ומהותם של אלו.
6.3. החברה אינה מתחייבת כי הקישורים אשר באתר יהיו תקינים. הימצאותו של קישור מסוים באתר, בין אם זהו קישור לשירותים של צד שלישי ובין אם זהו קישור כחלק מהאתר, אינה מעידה על כך שהמידע הנמצא באתר המקושר הינו אמין או מדויק והחברה לא תישא בנזק, מכל סוג שהוא, אשר יגרם לך בקשר לכך.
6.4. כמו-כן, לחברה נשמרת ההרשאה והזכות להשתמש בשירותי צד שלישי – על מנת להשלים את מכלול חווית השימוש באתר (כגון: אתרי רשתות חברתיות, הצגת מדיה וסרטונים וכיוצא באלו) – אשר יכול ויכילו תנאי שימוש ו/או מדיניות פרטיות שונה שאינם באחריות החברה ועל המשתמש חלה החובה והאחריות לוודא את תוכנם ומהותם של אלו.

7. מדיניות הגנה על פרטיות
7.1. בעלת האתר תהיה רשאית להשתמש ב”עוגיות” (cookies) על מנת לספק לך שירות מהיר ויעיל יותר. ה”עוגיות” אינן מכילות מידע שמזהה אותך באופן אישי ואתה יכול לקבוע בדפדפן במחשבך כי הן לא ייקלטו במחשב או יימחקו.
7.2. בעלת האתר תהיה רשאית להשתמש בפרטים שייקלטו על ידה ו/או יימסרו לה על ידך לצורך ניתוח מידע סטטיסטי (כגון לצורכי בחינת מספר מבקרים באתר, פילוח הרגלי קניה, פילוח גנרי וכיו”ב) במטרה לשפר את פעילות האתר והשירותים המוצעים בו.

8. שינוי התנאים
8.1. בעלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאים אלו מעת לעת ללא הודעה מוקדמת. כל שינוי של תנאים אלו יחול על השימוש באתר החל ממועד השינוי. מוטל עליך לבדוק את נוסחם העדכני של תנאים אלו לפני כל שימוש באתר.

9. הדין החל וסמכות שיפוט
9.1. על תנאים אלו יחולו דיני מדינת ישראל. כל תביעה הנוגעת לתנאים אלו או נובעת מהם תוגש לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב, אשר יהיה בעל סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית.

10. רישומי בעלת האתר
10.1. רישומי המחשב של בעלת האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

11. הודעות
11.1. כל הודעה על פי הסכם זה תימסר לבעלת האתר בדואר רשום לכתובת: טיפולוג ישראל בע”מ, יעבץ 3, תל אביב.

12. מסמכים מאוגדים
12.1. תנאי שימוש אלו הינם חלק בלתי נפרד ומלא מהסכם תנאי השימוש במערכת טיפולוג (המצוי באתר החברה בקישור: https://www.tipulog.co.il/תנאי-שימוש-במערכת ), באם הנך משתמש במערכת יחולו עליך הן הסכם תנאי השימוש במערכת טיפולוג והן תנאי השימוש באתר. כל מונח שלא הוגדר במפורש בהסכם זה יפורש על פי האמור בהסכם תנאי השימוש במערכת.
עודכן ביום 15 בחודש נובמבר, 2013