תנאי שימוש במערכת טיפולוג ("המערכת")

טיפולוג הינה מערכת ניהול אינטרנטית המאפשרת לנהל בצורה מאובטחת, מסודרת, ידידותית ויעילה מגוון רחב של פונקציות הקשורות באופן שוטף לעבודתם של כלל בעלי המקצוע בתחום הטיפול והמטופלים שלהם. פונקציות כגון ניהול פרטי המטופלים, ניהול היסטוריית טיפולים, ניהול תשלומים, ניהול יומן טיפולים ממוחשב, ניהול גורמי חוץ ועוד. טיפולוג מתאימה לכל סוגי בעלי המקצוע העוסקים בטיפול באופן פרטי, בתי ספר למטפלים, מרכזי טיפול, ארגוני מטפלים, מוסדות ועמותות. בזכות היותה מערכת לניהול ותיעוד אישי של קשר מטפל-מטופל, ובזכות תמיכתה בתבניות תיעוד טיפולים מותאמות אישית, מתאימה המערכת לכל ישות טיפולית.
בנוסף, מציעה המערכת למרכזי מטפלים, ארגונים ומוסדות טיפול, מגוון אפשרויות התורמות בצורה משמעותית להתייעלות הארגון, שיפור מקצועיות המטפל ושדרוג יכולת המעקב והשליטה. למידע מלא אודות המערכת, מאפייניה ויתרונותיה ניתן לעיין באתר www.tipulog.co.il.
1. לתשומת ליבך
1.1. התנאים המפורטים מטה ("התנאים" ו/או "ההסכם") יחולו על השימוש במערכת ועל יחסיך עם חברת קליניקליקס בע"מ, ח.פ. 514927938 ("החברה"), שהינה בעלת זכויות ההפצה של המערכת.
1.2. עליך לקרוא תנאים אלו בעיון רב לפני הרשמה למערכת ושימוש בה. על ידי סימון התיבה במסגרת תהליך ההרשמה הנך מאשר כי קראת את תנאים אלו, הבנת אותם ואתה מתחייב לפעול על פיהם. ללא סימון התיבה ואישור תנאי השימוש כאמור לא יורשה המשתמש להשתמש במערכת. אם אינך מסכים לתנאים, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא.
1.3. במסגרת הסכם זה "משתמש" – כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו (או מי מטעמם, לרבות אך מבלי לגרוע, נציגים ו/או עובדים ו/או נותני שירותים מטעם). "החברה" – לרבות מנהליה, עובדיה, בעלי מניותיה וכל מי מטעמה. כל האמור בתקנון זה בלשון זכר – אף נקבה במשמע. כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד – אף רבים במשמע.
1.4. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את התנאים, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התנאים לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, יגברו הוראות התנאים והן אשר תקבענה.
2. רשות שימוש קצה במערכת
2.1. בכפוף לביצוע כל התחייבויותיך ותשלום התמורה עבור המערכת במלואה ובמועדה, מעניקה לך החברה רשות שימוש קצה לא בלעדית, אישית ובלתי ניתנת להעברה במערכת, והכל בכפוף לתנאים ולהגבלות המפורטים להלן.
2.2. האמור בסעיף 2.1 ובתנאי השימוש המפורטים להלן יחולו, בהתאמות הנדרשות, גם אם הנך משתמש יחיד במערכת אשר קיבל את רשות השימוש מטעם חברה ו/או תאגיד ו/או שותפות ו/או בית עסק ו/או כל גוף או ישות אחרים (בין אם המדובר ברישיון יחיד ובין אם ברישיון קבוצתי), כמו-כן, במידה וישנם תנאי שימוש ו/או הגבלות שנוספו על האמור בתנאים אלו או יצרו בהם שינוי כתוצאה מהסכם ייחודי בין החברה לבין גוף מסוים ו/או אדם מסוים, חלה על הגוף המסוים ו/או האדם המסוים האמורים החובה ליידע את המשתמש מטעמם בדבר תנאי השימוש שנוספו ו/או שונו.
3. קניין רוחני ובעלות בזכויות
3.1. הסכם זה הינו הסכם למתן רשות לשימוש קצה במערכת ואינו הסכם מכירה. החברה הינה ותישאר הבעלים הבלעדית של מלוא הזכויות במערכת, בכלל זה, ומבלי למעט מכלליות האמור, החברה הינה הבעלים הבלעדי בשמות ובסימנים המסחריים של המערכת, בפטנטים ובמדגמים של המערכת, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת המערכת ובהענקת השירותים, בעיצוב המערכת, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתה, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו ("המידע").
3.2. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק הימנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת החברה.
4. הרישום למערכת
4.1. השימוש במערכת מותנה בהשלמה של תהליך ההרשמה. כדי שההרשמה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת פרטים מלאים ונכונים.
4.2. לצורך שימוש במערכת (למעט בתקופת ניסיון, אם תוענק לך ע"י החברה), תידרש לספק פרטים שונים הנחוצים לצורך ביצוע תשלום, כגון שם מלא, מספר תעודת זהות, סוג כרטיס אשראי, מספר כרטיס אשראי, תאריך תוקף וכיוצא באלו ("הזמנה"). מובהר כי שימוש בכרטיס אשראי שאינו שייך לך ו/או מסירת פרטים שגויים אסורים בהחלט ומהווים עבירה על פי דין.
4.3. הזמנה לא תחשב כמושלמת ומחייבת ללא קבלת אישורה הסופי על ידי החברה ולאחר קבלת אישור סופי מחברת כרטיסי האשראי. לאחר קבלת אישור מחברת כרטיסי האשראי יישלח אליך אישור על ביצוע ההזמנה. במקרה שההזמנה לא תאושר על ידי חברת כרטיסי האשראי תישלח אליך הודעה מתאימה.
4.4. באפשרותך למסור את פרטי כרטיס האשראי שלך באמצעות הטלפון. לצורך כך עליך להשלים את הליך המכירה ולסמן בתיבה "תשלום טלפוני" את האפשרות לפיה נציג לקוחות של החברה ייצור עמך קשר טלפוני. ביצוע הזמנה יושלם לאחר שתמסור לנציג החברה את פרטי האשראי ולאחר קבלת אישור סופי מחברת כרטיסי האשראי.
4.5. לתשומת לבך, הרשמה למערכת מהווה הסכמה כי החברה תעשה שימוש בפרטי ההתקשרות עמך לפי חוק התקשורת לקבלת דיוור ישיר מהחברה בנוגע למערכת ולשירותים נוספים המוצעים על ידי החברה, לרבות מידע תפעולי הנוגע לשימוש במערכת, עדכונים, שדרוגים, חדשות ומידע פרסומי ושיווקי. אם אינך מסכים לכך עליך להודיע על כך בכתב לחברה לכתובת הדוא"ל: [info@tipulog.co.il]. על אף האמור לעיל, כחלק מתהליך ההרשמה למערכת, החברה תשלח למשתמש דיוורים ישירים לכתובת הדוא"ל איתה נרשם למערכת וזאת לשם מידע ועדכונים שונים הנוגעים לתפעולה של המערכת, תחזוקתה ושירותי תמיכה ושירותים משלימים – והכל בהתאם לחוק ולדינים החלים.
5. כשרות להשתמש במערכת

השימוש במערכת כפוף לתנאים המצטברים הבאים:
5.1. המשתמש כשיר לבצע פעולות משפטיות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס אל תבצע כל שימוש או רכישה במערכת.
5.2. המשתמש הינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד ורשום כדין בישראל.
5.3. המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף שהונפק ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי, וכמו-כן, בכפוף להחלטתה של החברה בדבר קבלתו וכיבודו של כרטיס האשראי כאמצעי תשלום תקף (למען הסר ספק, החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לכבד אמצעי תשלום מסוים מכל סוג).
5.4. המשתמש הוא בעל תיבת דואר אלקטרוני תקפה ופעילה ברשת האינטרנט.
5.5. החברה תהיה רשאית למנוע ממשתמש לבצע הרשמה או להשתמש במערכת בכל מקרה שבו יתעורר חשש סביר, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כי המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין; ו/או המשתמש הפר תנאי מתנאי השימוש ו/או המשתמש מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים ו/או ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של המערכת ו/או בצד ג' כלשהו. אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת השימוש, כאמור לעיל, כדי להטיל על החברה אחריות כלשהי, ו/או כדי לגרוע מחובתו של המשתמש לנהוג בכל עת בהתאם לתנאים.
6. מדיניות הגנה על פרטיות
6.1. בכדי להירשם למערכת יהיה עליך לספק מידע שיידרש על ידי חברת כרטיסי האשראי ו/או חברת הסליקה ומידע זה יועבר אליהן לצורך ביצוע הרכישה.
6.2. מעבר לשימוש הנ"ל, החברה לא תעשה כל שימוש במידע ללא הרשאתך מלבד האמור בסעיפי הסכם זה, ו/או אלא אם כן הדבר יידרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. החברה תאפשר גישה למידע מהסוג לעיל רק לאלה מעובדיה הזקוקים לו לצורך מתן השירות.
6.3. החברה תהיה רשאית להשתמש בפרטים שתמסור לצורך ניתוח מידע סטטיסטי (כגון לצורכי בחינת מספר מבקרים במערכת, פילוח הרגלי קניה, פילוח גנרי וכיו"ב) במטרה לשפר את פעילות המערכת והשירותים המוצעים בה.
6.4. הגלישה באתר והשימוש בשירותים הכלולים בו מהווה הסכמה מצדך לכך שהחברה תוכל לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש שאתה עושה בשירותים באמצעות "עוגיות" (cookies) ו/או אמצעים דומים. החברה רשאית להשתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין, ו/או לצרכיה ובכלל זה שירות וסקרים של החברה. יחד עם זאת, ה"עוגיות" אינן מכילות מידע שמזהה אותך באופן אישי ואתה יכול לקבוע בדפדפן במחשבך כי הן לא ייקלטו במחשב או יימחקו.
6.5. למען הסר ספק, יובהר כי החברה לא תעשה כל שימוש ללא הרשאתך במידע אישי שיוזן על ידך למערכת אודות טיפולים ומטופלים, אלא אם כן החברה תידרש לעשות כן בהחלטה או צו של בית המשפט, על פי דין או רשות מוסמכת. כמו-כן, הנך מבין ומודע לכך שעלול להיווצר מצב בו עובדי החברה ו/או וגורמים מטעמה ייחשפו למידע כאמור בסעיף זה מטעמים של צרכי אבטחה, תחזוקת המערכת, מתן תמיכה טכנית וכיוצא באילו. החברה ועובדיה מתחייבים לעשות ככל הנדרש ע"מ לעמוד ברמת האתיקה המקצועית הגבוהה האפשרית.
6.6. מגבלות על זכות שימוש הקצה במערכת
6.7. המערכת וכל הזכויות בה הן בבעלות החברה ומוגנות על ידי חוקים ואמנות בינלאומיות. המבנה, הארגון והקוד של המערכת הם סודות מסחריים ומידע סודי מוגנים של החברה.
6.8. הנך מתחייב שלא לבצע ו/או לסייע לצד שלישי לבצע שינוי, תרגום, שכפול, העתקה או העברה של המערכת (או כל חלק ממנה) ו/או זכות השימוש בה, או להעתיק את המערכת, שלא לבצע ו/או לסייע לצד שלישי לבצע הנדסה חוזרת (Reverse Engineering), הידור חוזר (Decompilation) או פירוק (Disassembly) ו/או בכל אופן אחר לנסות לגלות את קוד המקור של המערכת, לשנותו או ליצור עבודות נגזרות אשר מבוססות על המערכת.
6.9. הנך מתחייב שלא להפיץ, למכור מחדש, לתת רישיון משנה, להשכיר, להחכיר או להשאיל את המערכת (או כל חלק ממנה) ו/או את זכות שימוש הקצה בה ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב מהחברה.
6.10. הנך מתחייב שלא לרשום או לתבוע זכויות כלשהן על המערכת ו/או קוד המקור של המערכת, כולם או מקצתם, ו/או על עבודות אשר נגזרות מהם.
6.11. הנך מתחייב להשתמש במערכת אך ורק בהתאם לכל החוקים החלים, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, החוקים הקשורים לזכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני אחרות. חל איסור מוחלט להשתמש במערכת באופן המהווה הפרה של כל הוראת דין.
6.12. שמות, סימנים, סמלי לוגו, סמלים מסחריים ושמות מסחריים ("הסימנים") הינם בבעלותה של החברה. אינך רשאי להשתמש בסימנים ללא קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב מהחברה.
6.13. הנך מתחייב כי שיגור דברי פרסומת ו/או כל פנייה אחרת לצד שלישי ו/או ללקוחותיך באמצעות המערכת ייעשה בכפוף להוראות כל דין ולהוראותיו של חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח – 2008 (להלן: "חוק התקשורת"), לרבות קבלת אישורו בכתב של הנמען. מובהר בזאת כי החברה אינה אחראית לגבי תוכן הודעות כאמור שנשלחו לצד ג' כלשהו, ולחברה, מפעילי המערכת וכל גורם הקשור עימם, לא תהא כל חבות או אחריות מכל סוג ואופן בקשר לעניין זה. יובהר כי במידה ותגרם לחברה הוצאה כספית כלשהי כתוצאה מהפרת התחייבות זו ע"י המשתמש, בין אם נעשתה במכוון ובין אם שאינה במכוון, תהא זכאית החברה לקבלת שיפוי ממך בגובה ההוצאות הכספיות שנגרמו לה.
6.14. יובהר כי השימוש בשירות שליחת המסרונים (SMS) הינו על בסיס רכישת חבילות כמותיות ובהיקפים שונים בהתאם למאפייני החבילות המוצעות ומחיריהן כפי שיפורסם על ידי החברה ו/או מי מטעמה וכפי שיעודכן מעת לעת. מחירי החבילות הינם מחירים כוללים וקבועים והרכישה היא על בסיס רכישה וחיוב מראש של החבילה לפי בחירת המשתמש והיא אינה ניתנת לפיצול ו/או לתמחור נפרד ויובהר כי לא יינתנו החזרים עבור ניצול חלקי של החבילה שנרכשה.
6.15. הפרה של אחת או יותר מהתחייבויותיך בסעיף 6 זה לעיל תהווה הפרה יסודית של זכויותיה של החברה במערכת ושל הסכם זה ויביא לפקיעה מידית של ההרשאה לשימוש במערכת. במקרה של הפרה כאמור הנך מסכים בזה באופן בלתי חוזר כי יינתן לטובת החברה כל סעד חוקי לשם מניעת ההפרה, לרבות צו מניעה זמני וקבוע, והגנה על זכויותיה.
7. תקופת ההסכם וביטול
7.1. הסכם זה יחול בכל התקופה שבה ייעשה על ידך שימוש במערכת. תוכל להביא הסכם זה לסיום בכל עת על-ידי מסירת הודעה לחברה בדואר רשום 30 יום מראש. זכות שימוש הקצה שלך תתבטל ותפקע באופן אוטומטי ומידי, ללא צורך במסירת הודעה מוקדמת על ידי החברה, בתום תקופת הניסיון ו/או בתום התקופה שעבורה רכשת בפועל רשות שימוש במערכת ו/או במקרה שבו תפר אחת או יותר מהוראות הסכם זה. מיד עם ביטול ההסכם תפסיק לבצע שימוש כלשהו במערכת.
7.2. צרכן הרוכש מוצר או שירות בעסקת מכר מרחוק רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, והתקנות שהותקנו על פיו. במקרים המנויים בסעיף 14 ג(ד) לחוק הגנת הצרכן לא ניתן לבטל את העסקה כאמור (לנוסח המלא של החוק ראה את אתר משרד התעשייה והמסחר).
7.3. במסגרת תהליך התשלום מופק עבורך במיוחד קוד מחשב המאפשר לך גישה למערכת.
7.4. הנך מאשר ומסכים כי מעת השלמת תהליך התשלום, העסקה בינך לבין החברה אינה ניתנת לביטול, בין היתר בשל הטעם שהקוד הינו מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995; ו/או טובין שיוצרו במיוחד בעבורך בעקבות העסקה; ו/או טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול.
8. אבטחת מידע והגבלת אחריות
8.1. החברה נוקטת במספר אמצעים לצורך אבטחת המידע המוזן והמאוחסן במערכת. בין אמצעי האבטחה נכללים: הגנת תקשורת הנתונים בפרוטוקול מסוג SSL, עדכון שרתים קבוע כנגד פרצות אבטחה ידועות, חוות שרתים (ממוקמת בישראל) הכוללת Firewall מתקדם, אבטחה פיזית וגיבויי חשמל וכיוצא באילו אמצעי אבטחה (למידע מלא על אבטחת המידע והנתונים במערכת יש לעיין בעמוד הייעודי באתר טיפולוג, המתעדכן מעת לעת ומופיע בקישור: אבטחת-מידעhttp://www.tipulog.co.il/).
8.2. כל טבלת נתונים הקיימת במערכת ניתנת לייצוא של כל הנתונים המוצגים לקובץ אקסל (CSV). יחד עם זאת, בביצוע גיבוי בצורת שמירה זו של הנתונים על מחשבו האישי ו/או הציבורי ו/או העסקי או כל התקן אחר, המשתמש מודע לכך שנתונים אלו חשופים כמו כל קובץ אחר הנמצא על התקן אחסון , והם כבר אינם מוגנים באמצעי האבטחה של המערכת .
8.3. על אף האמור בסעיפים 8.1, 8.2 ובעמוד אבטחת המידע באתר, ככל מערכת ומאגר נתונים כדוגמתה של מערכת טיפולוג, תמיד ישנו הסיכון של פריצות וחדירות בלתי מורשות. החברה ו/או כל מי מטעמה לא יהיו אחראים לנזק שייגרם בעקבות פריצה למאגר הנתונים כאמור ועל שימוש שיעשה במידע. הנך מאשר כי אתה מודע היטב למגבלות, לפגִיעוּת ולסיכונים של רשת האינטרנט ולפרצות האבטחה בה וכי השימוש במערכת אינו מיועד או מותאם לנסיבות שבהן תקלה, טעות או פגם במערכת עלולים לגרום בפועל לנזק לגוף, נזק לרכוש, נזק ממוני ו/או נזק לא ממוני. האחריות לתיקון כל הפסד או נזק שייגרם עקב שימוש במערכת מוטלת עליך.
8.4. המערכת רשומה בפנקס מאגרי המידע במשרד המשפטים בהתאם לפרק ב' בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.
8.5. השימוש במערכת הינו על אחריותך האישית והבלעדית. זכות שימוש הקצה במערכת ניתנת לך כמות שהיא ("as-is"), על כל מגבלותיה ופגמיה (ככל שישנם), ועל בסיס זמינות וללא כל אחריות ו/או חבות מצד החברה, במפורש או מכללא.
8.6. החברה (לרבות כל מי מטעמה או במקומה) אינה נותנת כל מצג או אחריות, במפורש או במשתמע בקשר למערכת (או כל חלק ממנה) ו/או כל שינוי ופיתוח עתידי שלה, לרבות בקשר עם סחירותם או התאמתם לצורך או שימוש מסוימים שלך. החברה (לרבות כל מי מטעמה או במקומה) אינה מתחייבת או ערבה לכך שהשימוש במערכת לא יופרע על ידי צדדים שלישיים, כי הפונקציות הכלולות במערכת יעמדו בכל דרישותיך או כי פעולת המערכת תהיה רציפה וחפה מכל טעות או שגיאה, לרבות תקינותה של המערכת לשליחת מסרונים (SMS) למשתמשי קצה וכל תקלה הנובעת משימוש במערכת זו ו/או הנובע משימוש במערכת מכל סוג ואופן
8.7. בהרשמתך למערכת הנך מתחייב לגבות את המידע המוזן למערכת באופן קבוע ושוטף ולכל הפחות אחת לשבוע. החברה לא תישא בכל אחריות או חבות לכל נזק שייגרם בשל אובדן נתונים והנך מוותר בזה על כל תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה או במקומה הקשורה לאובדן נתונים.
8.8. בהרשמתך למערכת הנך מתחייב לנקוט בכל האמצעים הנדרשים לשם שמירה על סודיותו של המידע האגור במערכת, כולל שמירה על סודיות פרטי הגישה למערכת כגון שם המשתמש והסיסמא הניתנים לך וכיוצא באלו, ולוודא שאף גורם שאינו מורשה לצפייה במידע ו/או שאינו מורשה להשתמש במערכת בהתאם לתנאי השימוש המפורטים במסמך זה – לא יהיה בעל גישה לצפייה ו/או שימוש מכל סוג שהוא במערכת ו/או שימוש ו/או פרסום הנתונים האגורים בה ו/או הנתונים המגובים בהתקני האחסון המצויים ברשותך. יובהר בזאת שהחברה לא תחוב ולא תהיה אחראית כלפיך או כלפי צדדים שלישיים בכל מקרה של שימוש ו/או צפייה בנתונים ע"י גורמים שאינם מורשים כאמור בפסקאות תנאי השימוש במסמך זה.
8.9. הנך מתחייב לרכוש ולהחזיק על חשבונך חומרה, תוכנות, תשתית ושירותי אינטרנט הדרושים ומתאימים לשם שימוש במערכת. החברה (לרבות כל מי מטעמה או במקומה) לא תישא בכל אחריות לציוד אישי של המשתמש, רשת האינטרנט ו/או רשתות תקשורת.
8.10. החברה (לרבות כל מי מטעמה או במקומה) לא תישא בכל אחריות לכל נזק, לרבות נזק ישיר, נזק גוף, נזק תוצאתי, נזק מיוחד, נזק עקיף ו/או נזק אקראי, שייגרם עקב השימוש במערכת, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה (אך לא רק) אובדן הכנסות, רווחים, מכירות או מידע כלשהם, עלויות רכש של מוצרים או שירותים חליפיים, הפרעה או הפסקה עסקית ו/או כל הפסד או נזק עסקי ומסחרי אחר הנובע או קשור לשימוש במערכת על ידי הלקוח בכל עילת תביעה שהיא (חוזית, נזיקית או אחרת), והכל גם במקרה שבו החברה הוזהרה בדבר האפשרות כי עלול להיגרם נזק מסוג זה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל נסיבות שהן האחריות הכוללת של החברה כלפיך לכל נזקיך לא תעלה על המחיר ששולם על ידך לחברה בפועל בקשר למערכת.
8.11. למען הסר ספק מובהר, כי השימוש במערכת והמידע הכלול בה אינם בגדר מתן ייעוץ או חוות דעת מקצועית ואינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי דרוש.
8.12. ייתכן שתחויב בעלויות נוספות מצד מפעילי רשתות ו/או מפעילי תקשורת בעת ביצוע ההרשמה ו/או בעת השימוש במערכת. עלויות אלו כפופות להסכמים בינך לבין המפעילים ואינן כלולות בעלות רכישת הזכות להשתמש במערכת. החברה אינה אחראית לעלויות אלו.
8.13. הגלישה והשימוש במערכת הותאמו ונבדקו בדפדפנים מיקרוסופט אקספלורר 9 ו-10, מוזילה פיירפוקס 23 וגוגל כרום 29. יובהר שעל המשתמש חלה האחריות לוודא את תקינותם ואבטחתם של הדפדפנים המותקנים במחשב הקצה באמצעותו ישתמש במערכת, כמו-גם מאפיינים, תאימות והגדרות אבטחת המידע של הדפדפן שבשימושו ולחברה לא תהיה כל אחריות על נזק מכל סוג העלול להיגרם למשתמש במערכת באמצעות דפדפנים אלו (כולל כל עדכון ו/או שדרוג ו/או שינוי גירסא ומאפיינים העלולים לחול בעתיד על דפדפנים אלו, לרבות אך מבלי לגרוע, מצבים בהם גם גרסאות הדפדפנים האמורות לעיל לא תוכלנה לתמוך עוד במערכת) ו/או כל תוכנה בעלת גישה לרשת האינטרנט דרכה ניגש המשתמש למערכת.
8.14. מובהר בזאת, כי המערכת אינה תומכת באופן רשמי בהתקנים ניידים בעלי גישה לרשת האינטרנט, כגון: מחשבי לוח ('Tablets') ו/או טלפונים חכמים ('Smartphones') ו/או כל התקן דומה שכזה. החברה תשתדל להעניק תמיכה, אך אין היא יכולה להתחייב על שימוש תקין ו/או לשאת באחריות כלפי כל סוג של נזק שנגרמו כתוצאה משימוש במערכת באמצעות התקנים מסוגים אלו.
8.15. החברה אינה מתחייבת לספק לך חומר ספרותי (תיעוד) של המערכת (או כל חלק ממנה) ו/או של כל פיתוח ושינוי עתידי של המערכת.
8.16. המערכת נעזרת בתוכנת צד ג' לטיפול בהעלאת, אחסון וקישור קבצי המטופלים המתועדים במערכת. יובהר כי החברה אינה אחראית בשום צורה ואופן על תקינותה של תוכנה זו והשפעתה על הקבצים ו/או על תקינותם ו/או על תוכנם ו/או על אחסנתם ו/או על גיבויים של הקבצים.
8.17. החברה תהיה זכאית לשנות, לפתח ולעדכן את המערכת ואופציות ומודולים הכלולים בה ולהתיר (או לא להתיר) שימוש בפיתוחים, שינויים, עדכונים ושדרוגים של המערכת, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. לא תהא לך כל זכות או עילת תביעה כנגד החברה בקשר לשינויים כאמור.
9. שינוי התנאים
9.1. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאים אלו מעת לעת ללא הודעה מוקדמת. כל שינוי של תנאים אלו יחול על השימוש בתוכנה החל ממועד השינוי. תנאים אלו יחולו גם על עדכון של המערכת, אלא אם כן יצורף לעדכון הסכם נפרד (ובמקרה כזה יחולו על השימוש בעדכון תנאיו של ההסכם הנפרד). על כן, מוטל עליך לבדוק את נוסחם העדכני של תנאים אלו לפני כל שימוש במערכת.
10. הסכם כולל
10.1. ההסכם מבטא, ממצה ומכיל את כל ההסכמות בין הצדדים ומבטל כל מצג, הסכם, הצעה והתחייבות קודמים (בכתב או בעל-פה) שלא נכללו בו במפורש. כל שינוי של ההסכם או וויתור של צד לו על זכות, יהיו חסרי תוקף אלא אם ייעשו בכתב וייחתמו על ידי הצדדים. הימנעות או שיהוי של החברה ממימוש כל זכות אחרת העומדת לה לפי ההסכם לא תיחשב כוויתור מצידה ולא תמנע ממנה כל פעולה למימוש זכויותיה, או חלקן.

11. תשלומים
11.1. כל תשלום שעליך לשלם לפי תנאים אלו ישולם בצירוף מע"מ כדין.
12. הדין החל וסמכות שיפוט
12.1. על תנאים אלו יחולו דיני מדינת ישראל. כל תביעה הנוגעת לתנאים אלו או נובעת מהם תוגש לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב, אשר יהיה בעל סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית.
13. הודעות
13.1. כל הודעה על פי הסכם זה תימסר לחברה בדואר רשום לכתובת: קליניקליקס בע"מ, דרויאנוב 5, תל אביב.

עודכן ביום 29 בחודש ינואר, 2015